Stages et évènements 2021/2022

Stages et évènements 2020/2021

 

Stages et évènements 2019/2020

– AIKIDO

– IAIDO, KENJUTSU & AIKIKEN

– KARATE DO SHOTOKAIAutres saisons

saison 2017/2018


2016/2017


2015/2016